A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 69. § (1) bekezdése szerinti személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított szociális ellátást nyújtó tartós bentlakásos intézmény.


Alaptevékenysége: 

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes fogyatékos személyek részére nyújt ápolást, gondozást. Ennek keretében a napi ötszöri étkezést, szükség szerinti ruházattal való ellátást, mentális gondozást, külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint lakhatást biztosít az intézmény.
Az ellátás keretében gondoskodik az ellátottak foglalkoztatásáról, külső foglalkoztató által szervezett, vagy fejlesztő foglalkoztatás keretében. 
Az intézményben olyan személy helyezhető el, aki a felvétel időpontjában a 18. életévét betöltötte, de a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el.
 

A költségvetési szerv működési köre:

A fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása, a támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére, az időskorúak tartós bentlakásos ellátása, szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás tekintetében: Budapest főváros és Somogy megye.
 

Az intézmény tevékenységét meghatározó fontosabb jogszabályok
A szociális ágazat vonatkozó jogszabályai:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet.
A fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról, továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet.
A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet.
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet.
A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet


További, a szakmai működésre befolyással lévő jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye.
A Magyar Köztársaság mindenkori éves költségvetéséről szóló törvény.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény.
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény.
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet.
Egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény.

Weboldalunkon sütiket használunk

A szoc-kethely.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.