Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás során biztosítjuk az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes fogyatékos személyek teljeskörű ellátását, tiszteletben tartjuk alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki egészséghez való jogot. 
Olyan harmonikus életforma biztosítására törekszünk, amelyben az értelmi fogyatékos lakónak lehetősége nyílik egyéni képességei kibontakoztatására, tartalmas közösségi tevékenységre, a társas munkamegosztásban való részvételre, otthonos körülmények között kulturált szórakozásra, pihenésre, a társadalmi életben való részvételre.                
Az intézmény elvégzi a szolgáltatást igénybevevővel kapcsolatos ápolási, gondozási feladatokat:
- gondozási tevékenysége során, a szolgáltatást igénybe vevő személy részére olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget ad, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor,
- ápolási tevékenység keretében a felmerülő és a szociális intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását szolgáló tevékenységet végez.
Az intézmény a vele jogviszonyban álló fogyatékos személyek részére biztosítja a fogyatékosságuknak megfelelő szinten tartó, képességfejlesztő, fejlesztő foglalkoztatást, egyéni fejlesztést.
 

Támogatott lakhatás

A támogatott lakhatás szolgáltatás célja a lehető legszélesebb körű integráció elérése a normalizáció, az autonómia és a támogatott döntéshozatal elvének figyelembevételével, melynek révén intézményünk a szolgáltatást igénybevevőket hozzásegíti a társadalmi életbe való beilleszkedéshez. 
Annak érdekében, hogy esélyegyenlőségük javuljon, hátrányaik csökkenjenek, olyan szolgáltatás nyújtására törekszünk, amely az egyéni elvárások és szükségletek figyelembevételén alapul. 
Támogatjuk az ellátottak meglévő képességeit kihangsúlyozva olyan mechanizmusok kialakítását, melyben önálló döntéshozataluk és felelősségvállalásuk kibontakozhat.
A támogatott lakhatás során:
- a fogyatékossággal élő emberek bevonásra kerülnek a lakókörnyezetük kialakításába, berendezésébe,   
- biztosítjuk a komplex szükségletfelmérés szerinti szolgáltatásokat, 
- egyénre szabott támogatást nyújtunk,
- segítjük önálló életvitelük kialakítását, a támogatott döntéshozatal megvalósulását,
- adekvát munkahelyet, szükség szerint támogatott foglalkoztatást biztosítunk,
- a közszolgáltatások eléréséhez egyenlő esélyt teremtünk.
 

Térítési díj 
Ápoló-gondozó ellátás


Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-ig állapítja meg, ennek összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, év közben egy alkalommal korrigálható.
Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat ellátási napra kell meghatározni.


Támogatott lakhatás

A támogatott lakhatás intézményi térítési díja a lakhatási költségből és a komplex szükséglet felmérés alapján az Szt. 75. § (1) bekezdés szerint igénybe vett egyéb szolgáltatások térítési díjából adódik össze. A lakhatási költség alatt a fűtés- áram, víz- gáz, csatornaszolgáltatásért, szemétszállításért fizetendő díjak együttes összege értendő.
A térítési díj függ az ellátott szükségletfelmérése alapján igénybe vett szolgáltatásoktól. 
A szolgáltatás személyi térítési díja akkor érheti el az Szt.117. § (2a) bekezdés szerinti mértéket (80%-os terhelhetőség), ha az ellátottnak a komplex szükséglet felmérés eredményeként az Szt. 67 § szerinti teljes körű ellátást kell nyújtani.


Térítési díj megállapítása

Az intézményi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Főigazgatója hagyja jóvá. A várható térítési díjról tájékoztatni kell az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően. 
Ingyenes ellátásban részesül, akinek nincs jövedelme. További feltétel, hogy az ellátottnak az Szt. 119. § (2) bekezdése szerinti jelzálog alapjául szolgáló vagyona nincs és a 117/D. § (3) szerinti eljárásban térítési díj fizetésére kötelezett nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke nincs.
A személyi térítési díj alapja az ellátást igénylő jövedelméből képzett jövedelem hányad, amely nem haladhatja meg a havi jövedelmének 80%-át.
A személyi térítési díj felső határa az intézményi térítési díj. Az ellátottak részére a fizetendő személyi térítési díjat az intézmény vezetője állapítja meg.
A térítési díj megállapítása során figyelembe kell venni, hogy a költőpénz összege nem lehet kevesebb a tárgyév január l-jén érvényes öregségi nyugdíj összegének 20%-nál, illetve, ha a térítési díj vagyont is terhel 30%-nál.
A megállapított személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni. 
Az intézményvezető kezdeményezheti az intézményi jogviszony megszüntetését, ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személy térítési- díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. A térítési-díj fizetési kötelezettségnek abban az esetben nem tesz eleget, ha:
-              hat hónapon át folyamatosan térítési-díj tartozás áll fenn, és az a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és
-              vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.

Weboldalunkon sütiket használunk

A szoc-kethely.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.