Az ápoló-gondozó ellátás szolgáltatás célja, hogy biztosítsa az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyeknek, valamint a szociális törvény alapján az időskorúak otthona ellátására jogosultaknak a teljes körű ellátását, fizikai, mentális, pszichés állapotukhoz, életkorukhoz, ápolási, gondozási szükségleteikhez, önellátási szintjükhöz igazodó, differenciált ápolást, gondozást, foglalkoztatást nyújtson. Az ellátás során tiszteletben tartsa az ellátottak alkotmányos jogait, különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi és lelki egészséghez való jogot. Olyan harmonikus életforma biztosítása, amelyben az értelmi fogyatékos személyeknek lehetősége nyílik egyéni képességei kibontakoztatására, tartalmas közösségi tevékenységre, a társas munkamegosztásban való részvételre, otthonos körülmények között kulturált szórakozásra, pihenésre, az intézményen kívüli élettel megfelelő kapcsolat tartására, valamint szakszerű ápolás és gondozás igénybevételére.

A szociális intézményi ellátás igénybevétele önkéntes. Az ellátást igénylő, ill. törvényes képviselője kérelmére indul, az Szt. 93. §-a alapján. A kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani. Amennyiben az ellátást igénylő cselekvőképtelen a kérelmet a törvényes képviselő terjeszti elő szóban vagy írásban. Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges. A kérelem előterjesztéskor mellékelni kell:
–    az orvosi igazolást vagy fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésénél a kórházi zárójelentést.
–    a kérelmező jövedelem-és vagyonnyilatkozatát. (Kivéve azt az esetet, amikor az Szt. 117/B. §-a alapján a mindenkori intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési díj megfizetését vállalja az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető személy.)

Az idősek otthona szolgáltatásait igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi-szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg, úgy, hogy az egyén individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre juthasson.

Az intézményben nyújtott ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérésére, indítványára történik. Amennyiben az ellátást igénylő személy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, vagy a cselekvőképességében a szociális ellátás igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében rész-legesen korlátozott személy a kérelmet a törvényes képviselő terjeszti elő. A kérelmet az intézményhez kell benyújtani. Az idősotthoni ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető végzi el az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát és az azt megalapozó egyéb körülmények fennállását. Idősotthoni ellátás az értékelő adatlap alapján III. fokozatú vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén nyújtható. Idősek otthonában - a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig - a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

A támogatott lakhatás szolgáltatás célja a lehető legszélesebb körű integráció elérése a normalizáció, az autonómia és a támogatott döntéshozatal elvének figyelembevételével, melynek révén intézményünk a szolgáltatást igénybe vevő személyeket hozzásegíti a társadalmi életbe való beilleszkedéshez. Annak érdekében, hogy esélyegyenlőségük javuljon, hátrányaik csökkenjenek, olyan szolgáltatás nyújtása, amely humanizált, modernizált, az európai normának is megfelelő, és az egyéni elvárások és szükségletek figyelembevételén alapul. Támogatja az ellátottak meglévő képességeit kihangsúlyozva olyan mechanizmusok kialakítását, melyekben önálló döntéshozataluk és felelősségvállalásuk kibontakozhat.

Az ellátás igénybevételének módja megegyezik az ápoló-gondozó ellátást nyújtó egység eljárásrendjével, úgy, hogy a támogatott lakhatás a komplex szükségletfelmérés eredménye alapján biztosítható. A komplex szükségletfelmérést az igénybe vevőnek a szolgáltatást megalapozó körülményeiben történt változás esetén, de legkésőbb az első szükségletfelmérés időpontját követő másfél év múlva, ezt követően pedig legalább háromévente meg kell ismételni

A fogyatékos személyek nappali ellátás elsődleges és alapvető feladata a fogyatékossággal élő személyek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, a társadalom szemléletének megváltoztatása. A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő (támogatott lakhatás), önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos személyek részérére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkezését. A nappali ellátás célja, hogy az igénybe vevő képessé váljon az önellátásra, az önálló életvitelre, kapcsolatai és közösségi részvétele erősödjön, mindezek segítségével az önálló élet kialakításának, illetve a társadalomba való integrációjának esélye javuljon. Célunk, hogy a szolgáltatás a komplex támogatási szükségletfelmérés által egyéni szükségletekre alapozott legyen, és hosszabb távú ellátásokat kínáljon.

A Szociális Szolgáltató Központokban a fogyatékos személyek részére nyújtott nappali ellátás szolgáltatást Kéthelyen kéthelyi, Somogyváron öreglaki és somogyvári bejelentett lakó-hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy veheti igénybe, a komplex szükséglet-felmérés során megállapított támogatási szükséglet mértékének megfelelően.

A fogyatékos személyek nappali ellátási formájának igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő és/vagy törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik. Amennyiben az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet az érintett személy véleményének lehetőségek szerinti figyelembevételével törvényes képviselője terjesztheti elő. Korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő beleegyezésével, vagy ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta, önállóan terjesztheti elő. A kérelemhez az alábbi, kötelező dokumentumokat szükséges mellékelni:
• a rendelet 1. sz. melléklet I. része szerinti orvosi igazolást vagy a fekvőbeteg– gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésénél a kórházi zárójelentést,
• a rendelet 1. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot,
• az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.

A házi segítségnyújtás célja, hogy gondoskodjon azokról a Kéthely, Öreglak és Somogyvár község közigazgatási területén élő idős, megromlott egészségi állapotú, fogyatékossága, vagy szenvedélybetegsége miatt segítségre szoruló családi gondoskodást nélkülöző személyekről, akik életvitelükhöz segítséget igényelnek, annak érdekében, hogy biztonságos, megszokott lakókörnyezetükben a lehető leghosszabb ideig önálló, ill. részben önálló életvitelt folytathassanak, emberi méltóságukat, családi és közösségi kapcsolataikat megőrizve élhessenek. A házi segítségnyújtás megszervezése során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az ellátás személyre szabottan, az igénybe vevő fizikai, mentális, egészségügyi és szociális szükségleteit maximális figyelembevételével történjen.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára szóban vagy írásban történik. Ha az ellátást igénybe vevő személy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a kérelmet – az érintett személy véleményét, lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselője terjeszti elő. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével – ha e tekintetben a bíróság cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjeszti elő. A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú mellékletének I. része szerinti orvosi igazolást, valamint a II. rész szerinti jövedelemnyilatkozatot.

Házi segítségnyújtás iránti igény esetén – a szolgáltatás biztosítását megelőzően – vizsgálni kell az igénylő személy gondozási szükségletét. A vizsgálatot a házi segítségnyújtást biztosító intézmény vezetője végzi el. A vizsgálat alapján meg kell állapítani, hogy az adott esetben szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. 


A támogató szolgáltatás célja a támogatott lakhatást igénybe vevő fogyatékossággal élő személy lakókörnyezetében történő ellátása elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett saját lakókörnyezetben speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A szolgáltatás a fogyatékossággal élő személy szükségleteinek speciális kielégítését végzi az egyén életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, úgy, hogy közben a meglévő képességeket fenntartja, felhasználja, fejleszti.

A támogató szolgáltatást kérelmezni szóban vagy írásban lehet a szolgáltatást nyújtó intézménynél az alábbiak szerint:
- A kérelmet az ellátást igénylőnek kell benyújtania.
- Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet – az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve – a törvényes képviselő terjesztheti elő.
- A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével, vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.
A kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani a 9/1999. (XI. 24.) számú SZCSM rendelet 1. számú melléklet I. rész szerinti orvosi igazolást, valamint II. rész szerinti jövedelemnyilatkozatot, továbbá a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve azok másolatát. 

A szociális étkeztetés szolgáltatás célja elsősorban a támogatott lakhatást igénybe vevő fogyatékossággal élő személyek napi élelmezésének biztosítása. Az étkeztetés szolgálat kialakítása során figyelmet fordítottunk arra, hogy a támogatott lakhatásban részesülő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó ellátottra kiterjedjen, és szolgáltatásai az egyéni szükségletekhez igazodjanak. Az étel helyben fogyasztásának személyi és tárgyi feltételei (kézmosási lehetőség, nemenként elkülönített illemhely, evőeszközök, étkészlet, kiszolgáló személyzet: központonként 1 fő szociális asszisztens) a Szociális Szolgáltató Központokban rendelkezésre állnak. Az étkeztetés elvitellel történő biztosítása esetén az igénybe vevő saját éthordójával, személyesen viszi el az ételt az általa választott Szociális Szolgáltató Központból.

Az igénybevétel menete: A kérelmezőket az asszisztensek fogadják, biztosítják számukra az igénybevételhez szükséges tájékoztatást, nyomtatványokat. Vezetik a Szociális Ágazati Portálon található napi igénybevételi naplót (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 20. § (3) bekezdés), és havonta összesítik azt. Az étel adagok rendelése hetente előre e-mail-en keresztül történik, a menet közbeni módosítási igényt 2 munkanappal a lemondás előtt jelezni szükséges. Amennyiben az igénybe vevő távolmaradását 2 nappal korábban írásban nem jelezte az intézménynek, akkor csak a távolmaradásának 3. napjától mentesül a személyi térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól (29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés).

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Az ellátás célcsoportja a balatonföldvári kistérség területén lakcímmel rendelkező szociálisan rászoruló személyek, elsősorban egyedül élő 65 év feletti, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője terjeszti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét, indítványát a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. Kérelmet a 1. számú melléklet szerint adatlapon lehet előterjeszteni a Remény Integrált Szociális Intézmény Somogy Vármegye vezetőjénél. 

 

Térítési Díj

Weboldalunkon sütiket használunk

A szoc-kethely.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.